PRJ

Názov projektu: Virtuálna a aktivizujúca metóda výučby – skutočné vzdelávacie efekty
Číslo zmluvy financovania: 2020-1-PL01-KA201-081544
Obdobie realizácie: 31.12.2020 do 30.12.2022
Financovanie: Projekt je financovaný z rostriedkov Európskej únie v rámci programu Erasmus+, Akcia 2: Strategické partnerstvá

Líder Projektu: Europejska Fundacja Rozwoju z Nowego Sącza (PL)
Partneri projektu: -Základná škola H. Sienkiewicze s vyučovacím jazykom poľským Jablunkov (CZ) -Základná škola - Grundschule z Kežmarku (SK)

Cieľom projektu bolo vytvoriť, otestovať, zdokonaliť a rozšíriť inovatívny vzdelávací nástroj - ON-LINE HRU simulujúcu osud utečencov spolu s AKTIVAČNÝM SCENÁROM LEKCIÍ na podporu rozmanitosti, podporu rovnosti, nediskrimináciu, budovanie sociálnych, občianskych a medzikultúrnych kompetencií založených na hodnotách európskeho kultúrneho dedičstva v kontexte migračnej krízy, ktorej Európa v posledných rokoch čelí medzi žiakmi škôl z Poľska, Českej republiky a Slovenska. SIMULATOR-HRA ON-LINE v kombinácii s aktivačnými aktivitami je efektívnym nástrojom na riešenie problému prístupu k otázke utečencov, ktorá prevláda medzi žiakmi školy.

Vďaka ON-LINE HRE majú žiaci možnosť hrať rolu avatara / hrdinu obyvateľa Afriky / Blízkeho východu, ktorý vzhľadom na spoločensko-politickú situáciu čelí nutnosti utiecť zo svojej krajiny (stáva sa migrantom / utečencom). Žiak, ktorý sa vydáva za svojho avatara / hrdinu, robí kľúčové a často veľmi dramatické rozhodnutia rozhodujúce o jeho osude, analogické s rozhodnutiami, ktorým čelia súčasní utečenci.

Tento prístup umožňuje mladým ľuďom pochopiť životné drámy spojené s útekom z vlastnej krajiny a dozvedieť sa o dôsledkoch rozhodovania za takýchto okolností. Vďaka účasti na hodinách vedených na základe AKTIVAČNÝCH SCENÁROV sa zvyšujú vedomosti študentov z predmetov, ako sú spoločenské vedy, geografia a história, ako aj ich empatia k osudu iného človeka, porozumenie problému utečencov a zmysel pre zodpovednosť za spoločné hodnoty založené na európskom kultúrnom dedičstve. Žiaci rozvíjajú svoje sociálne, občianske a medzikultúrne kompetencie, ktoré vychádzajú z európskych hodnôt, ale tiež si rozširujú vedomosti o probléme migračnej krízy. Novo vytvorený vzdelávací nástroj je súčasťou základného študijného programu (ako prvku globálneho vzdelávania) výučby v Poľsku, na Slovensku a v Českej republike v rámci predmetov, ako sú spoločenské vedy, dejepis, geografia, etika a výchovné hodiny.

ON-LINE HRA je akýmsi SIMULÁTOROM v technológii „LET'S PLAY - LET'S LEARN“. Tento nástroj je založený na „gamifikácii“, takže mechanizmy hier sa používajú na vzdelávacie účely. Zosobnenie sa s hlavnou postavou vydávaním za jeho avatara je mimoriadne efektívny vzdelávací nástroj založený na vytváraní vzťahov-interakcií medzi nimi.

Cieľové skupiny projektu:
1) základné školy a školiace inštitúcie (nakoniec okolo 19 000 základných škôl a školiacich inštitúcií z Poľska, Slovenska a Českej republiky, ktoré môžu využívať vytvorený vzdelávací nástroj)
2) pedagogickí pracovníci - učitelia humanitných vied, tútori, vychovávatelia (cca 30 000 učiteľov zo základných škôl z Poľska, Slovenska a Českej republiky, ktorí môžu vytvorený vzdelávací nástroj využívať v didaktickom procese
3) školáci (približne 2 milióny študentov vo veku 10 - 16 rokov navštevujúcich základné školy z Poľska, Slovenska a Českej republiky, ktorí dostali príležitosť využiť vytvorený vzdelávací nástroj (vrátane 180 študentov zúčastnených v testovacej fáze)
4) vo fáze šírenia - riadiaci pracovníci školy, učitelia, pedagógovia, školskí psychológovia, riadiace orgány školy, rozhodovacie orgány, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré vzdelávajú učiteľov, študenti.

Implementácia projektu pozostávala z 3 hlavných etáp: vytvorenie ON-LINE VZDELÁVACEJ HRY simulujúcej osud utečencov spolu s AKTIVIZUJÚCIMI SCENÁRMI LEKCIÍ o utečencoch, testovanie novovytvoreného vzdelávacieho nástroja a vykonávanie šíriacich aktivít.
Fáza šírenia predpokladá prenos rozvinutej inovácie do skupín účastníkov projektu z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Fáza šírenia zahŕňa okrem iného organizovanie konferencií, seminárov, webinárov.
Používanie SIMULÁTORA OSUDU UTEČENCA a AKTIVAČNÝCH SCENÁROV LEKCIE je BEZPLATNÉ.