Scen

Ďalším rozmerom inovácie vo vzdelávaní bol vývoj 20 AKTIVAČNÝCH SCENÁROV LEKCIÍ pre učiteľov/pedagógov/ vychovávateľov, na základe výsledkov/rozhodnutí uskutočnených žiakmi počas používania SIMULÁTORA OSUDU UTEČENCOV.

Analýza postojov, rozhodnutí, hodnôt, argumentov, dôvodov umožnia žiakom získať vedomosti v oblasti široko chápaného fenoménu migračnej / utečeneckej krízy a rozvíjajú spoločenské a občianske postoje / kompetencie na základe hodnôt založených na európskom kultúrnom dedičstve (tolerancia, otvorenosť, empatia, citlivosť, tolerancia pre kultúrnu rozmanitosť, citlivosť na potreby iných atď.), ako aj geografické, historické a geopolitické znalosti. Scenáre lekcie boli vytvorené s cieľom zapojiť deti a mladých ľudí do spoločnej zodpovednosti za budovanie otvorenej spoločnosti pripravenej na účasť na integračnom procese. Základom pre pochopenie je poznanie, preto scenáre sprostredkúvajú spoľahlivé poznatky a fakty o utečencovi (aj v historickom a geografickom kontexte). Scenáre pripravujú mladých ľudí na život v spoločnosti, kde sa dodržiavajú ľudské práva vrátane práv utečencov. Vďaka nim budú mladí ľudia pripravení stretnúť sa s tými, ktorí hľadajú útočisko v iných krajinách. Scenáre lekcií zahŕňajú návrhy metód a foriem práce šité na mieru potrebám a očakávaniam konkrétnej skupiny, jej vyspelosti a odhodlania, času a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť. Počas realizácie lekcií žiak nie je pasívnym príjemcom, ako je to v tradičných vyučovacích metódach, je však aktívny v priebehu každej hodiny. Získané vedomosti a postoje, ktoré si študenti vďaka týmto scenárom osvoja, budú neskôr výsledkom, ktorým je upevnenie hodnôt európskeho kultúrneho dedičstva medzi mladými ľuďmi ako základ pre ich neskoršie fungovanie v dospelom živote. Následkom toho sa budú formovať morálne zásady platné na našom kontinente.